MIEJSKIE KOŁO TURYSTYKI ROWEROWEJ "RELAKS" STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zebranie sprawozdawcze - 27.02.2014 PDF Drukuj Email

 

W dniu 27 lutego 2014 roku w II LO odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Relaks.Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Matwiejczyk przedstawił zebranym sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe za 2013 rok.Zebrani i kKomisja Rewizyjna wysoko oceniła działalność Zarządu, całego Stowarzyszenia. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.Po ożywionej dyskusji zostały przegłosowane uchwały dotyczące sprawozdań oraz zamierzeń Stowarzyszenia na 2014rok.Sprawozdania w załączeniu.


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej ?Relaks? za 2013 r.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano:

Wycieczkę do Lwowa
Prezentację z rajdu rowerowego po Wietnamie
Spacer integracyjny Relaksu z Klubem ART-FIT
Rozpoczęcie sezonu rowerowego
XVIII Rajd Wiosenny ?Powitanie Wiosny? z udziałem gosci z Białorusi, Ukrainy, Międzyrzeca Podlaskiego
Rajd do Puszczy Białowieskiej
udział w rajdzie ?Trójprzymierza? - baza w Serpelicach
Rajd do Woli Okrzejskiej
III Rowerową Majówkę
X Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej
Współorgaznizacja V Trzeźwościowego rajdu klubu ? Nadzieja?
IX Rajd na orientację
Turniej w Piłce Siatkowej w Raseiniai
Współorganizacja XX Święta Roweru
XVII Międzynarodowy Rajd do Nowogródka (Białoruś)
III Piknik Rowerowy w Kamionce ? Rowerowe Lato na Ziemi Lubartowskiej
IX Wakacyjne strzelanie z łuku
IX Pielgrzymka do Wąwolnicy
III Rajd po Trójkącie Promocyjnym
XIV Rowerowy Tor Przeszkód dla reprezentacji szkół z Lubartowa
Rajd Rowerowy śladami walk gen. Kleeberga
Zakończenie sezonu rowerowego ? wyjazd do Kaznowa
Dodatkowo zorganizowano:
wycieczkę na Mazury
prezentację z wyprawy do Wietnamu w Gim. nr 2, w SP. Nr 26 w Gdyni
rajd na Roztocze
rajd na Bałkany
wycieczkę do Gruzji
rajd rowerowy nad jezioro Świteź

Członkowie Relaksu brali udział:


w szkoleniach z ekonomii socjalnej w Bałtowie i w Kluczach
w otwarciu sezonu narciarskiego w Międzyrzecu Podlaskim
w szkoleniu LGD ? Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem? konsultacje szlaków rowerowych
Ponadto, podpisalismy porozumienie z Nadleśnictwem Lubartów w sprawie budowy parknigu rowerowego w Starym Tartaku. Prezentowalismy osiągnięcia Relaksu w Urzędzie Miasta Lubartów na spotkaniu Burmistrza z Organizacjami Pozarządowymi.
W okresie sprawozdawczym współpracowalismy z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym, z Urzędem Miasta Lubartów, z przedsiębiorstwami i instytucjami miasta Lubartowa, z klubami rowerowymi ? Welocyped, Rowerowy Parczew, Rowerowy Międzyrzec, Kigari Kielce, Wektor Warszawa, z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie, Lubartowską Grupą Działania-DolinąWieprza i Leśnym Szlakiem, z Sejmikiem Dzieci i Młodzieży m. Lubartowa, z klubem Ruczejok z Brześcia, z Kolosem Witrow z Lwowa, ze Sportowym Centrum z Raseiniai na Litwie.

W miesiącu grudniu została przeprowadzona kontrola z Urzędu Miasta w temacie wykorzystania dotacji przyznanych przez miasto. Kontrolujący nie wniesli żadnych zastrzeżeń co do prawidłowosci wykorzystania tych środków.
Oprócz planowanych wymienionych działań, członkowie Relaksu uczestniczyli w licznych spacerach, wyjazdach spontanicznych, uczęszczali na siłownię, grali w piłkę siatkową promując zdrowy styl życia.
Realizacja tak bogatego w liczne imprezy sezonu rowerowego możliwa była dzięki napisaniu kilku projektów i pozyskaniu funduszy z Urzędu Miasta na ich przeprowadzenie, dzięki zangażowaniu w pracę -Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, oraz wielu członków Relaksu.
Nad prawidłowością działań stowarzyszenia czuwał Zarząd, który w okresie sprawozdawczym zbierał się 8 razy oraz Komisja Rewizyjna, która obradowała z Zarządem dwukrotnie.

 

Działania nasze były często relacjonowane w miejscowej prasie, telewizji i na portalach internetowych,Lubartów24,MMLubartów ,czy też w lokalnej TV Kanale S. Stowarzyszenie nasze prowadzi na bieżąco kronikę, stronę internetową.
Miniony rok w działalności koła należy zaliczyć do bardzo pracowitego, obfitującego w różne wydarzenia sportowe, rekreacyjne, kulturalne. Zarząd MKTR ?RELAKS?, pragnie podziękować wszystkim członkom koła którzy uczestniczyli w tych zadaniach a szczególnie tym ,którzy angażowali się bezpośrednio w przygotowania i prowadzenie naszych rajdów czy też imprez. Szczególne podziękowania składamy Grzegorzowi Guzowi, który od 2004 roku prowadzi naszą stronę internetową. .Dziękujemy naszemu fotografowi Adamowi Wawryszczukowi za solidną dokumentację zdjęciową i filmową, Sławce Domańskiej za prowadzenie kroniki w 2013 roku.Składam podziękowania całemu Zarządowi za całoroczną pracę w szczególności Kazimierzowi Dejko,który ze zdwojoną energią angażował się w pracach na rzecz stowarzyszenia.Dziękuję Komisji Rewizyjnej za czuwanie nad prawidłowością pracy Zarządu. Składam, również gorące podziękowania dla instytucji współpracujących z kołem za pomoc merytoryczną, finansową, za wsparcie.


Zarząd Stowarzyszenia


Sprawozdanie finansowe


1.Przychody z działalności statutowej w 2013 roku - 19063,00zł
-składki członkowskie - 780,00zł
-darowizny - 523,00zł
-dotacje - 4100,00zł
-wpłaty uczestników wycieczki do Lwowa - 9810,00zł
-wpłaty uczestników rajdu do Nowogródka - 3850,00 zł

2.Koszty działalności Stowarzyszenia w 2013 roku - 24766,40zł

koszt wyjazdu do Lwowa - 8651,00zł
koszt rajdu do Nowogródka -3787,47zł
koszty rajdów okazjonalnych -3869,84zł
turniej piłki siatkowej -1106,00zł
koszty administracyjne - 845,98,zł
- nadwyżka kosztów nad przychodami roku 2012 -7352,09zł
Saldo na 31.12.2013 roku wyniosło 6862,78zł